الاغ کتاب خون


 

دست نوشته اي ديگر از دوست استاندارد انديشه ام

 پويان ابراهيمي

 

نامه اول تنهايي يا شك يا مكرر

 

سلام آوای جاودانگی حقیقت

....آوا جان، اگر بین کوه و دریا یکی را به ابهت و قدرت به من پیشکش کنند، کوه را انتخاب میکنم. کوه یکسر شکوه ست و دریا برایم مظهر مردگی. دریا برایم خیانتی است که به مکر، ابر را میافریند تا ببارد. تا  تن کوه را بساید و بدامان خود بکشد، اما کوه هزار قله و هزار پستی و بلندی دارد که مکر و حیله آب دریا را توان گذر از میان آنها نیست.....

 

               

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۸/٢ - یابو انژکتوری