الاغ کتاب خون


 

هر کس به طريقی دل ما می شکند

بيگانه جدا دوست جدا می شکند

بيگانه اگر می شکند حرفی نيست

من در عجبم دوست چرا می شکند

دلم بشکست و کس صدايش نشنيد

آری،‌ دل مرد بی صدا می شکند...

           

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۸/٢ - یابو انژکتوری