الاغ کتاب خون


 

نامه های بچه ها به خدا

خدای عزيز

آيا تو واقعا نا مرئی هستی يا اين يک شوخی است؟

   

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۸/٢ - یابو انژکتوری