الاغ کتاب خون


 

داوود ايزدی با جمله ای از اوستا

شادزی تا مهرت افزون گردد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۸/۱٥ - یابو انژکتوری