الاغ کتاب خون


 

جنازه ای با سند مالکيت هستم

بی اعتبارم

بی لياقتم

امضاء....

از طرف شما...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٦/۳ - یابو انژکتوری