الاغ کتاب خون


 

 

 

بشنو ازمن،چون حکایت میکنم...

 واسه خر... پالان هم زیادیه...

 اگه رو بدی...حتی خر هم ...دلش میخواد...

 

 پدر خوانده شه...

 

  الاغ کتاب خون

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٧/۱٤ - یابو انژکتوری