الاغ کتاب خون


آگهی استخدام

محل تست قبل از استخدام - ترجیحاً خانم

به چند نفر آدم مجرب 

جهت امور شکنجه در جهنم نیازمندیم

ترجیحاً خانم !!!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۱٧ - یابو انژکتوری