الاغ کتاب خون


 

بهشت آنجاست پشت آ ن در.در اطاق مجاور. اما من کليد در را گم کرده ام. شايد هم کليد را گم نکرده ام بلکه در جايی غير از جای خودش قرار داده ام.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٧/٢۸ - یابو انژکتوری