الاغ کتاب خون


ملت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن روزها امام خمینی ( ره  ) فرمود  :

من به پشتیبانی این ملت ، دولت تعیین می کنم !

 

و این روزها جناب رئیس جمهور چنین می کنند :

من به پشتیبانی این دولت ،  ملت تعیین می کنم .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٥/٤ - یابو انژکتوری