حالا ببین من کی گفتم!

حالا ببین من کی گفتم!

روزی به همه ثابت میکنم

که میشود

آب

در

هاون

کوبید

/ 4 نظر / 15 بازدید
سید صادق فاضلی

چشم به راهم تا بیایی بی تو آسمان برای که قصه بگوید ؟ ابر را قسم داده ام بغضش را تا آمدن تو در گلو نگاه دارد در این هوای فراموش کاش می دیدی چگونه منتظر روی ماه تو شده ام فقط یک بار دیگر اگر . . .