بهشت آنجاست پشت آ ن در.در اطاق مجاور. اما من کليد در را گم کرده ام. شايد هم کليد را گم نکرده ام بلکه در جايی غير از جای خودش قرار داده ام.

07.gif07.gif07.gif

21.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید