پدر بزرگ ها هم ...

خونه ی یکی از دوستان بودیم که وقتی مجری  تلویزیون گفت :

آقای رئیس جمهور( ! ) از آمریکا درخواست اورانیوم کرده

برای مصارف پزشکی هسته ای و ...

به یکباره پدر بزرگ دوستم گفت:

"طرف رو تو ده راه نمی دن ، سراغ کدخدا رو میگیره"

همگی زدیم زیر خنده.

نمیدونم  چقدر ربط داره به اصل موضوع

ولیکن تحلیل ها و نظرهای سیاسی بزرگترها

تو این روزها

ما رو امیدوارتر کرده

به آینده ...

/ 2 نظر / 13 بازدید
زهرا

بهتر است اقای رئس جمهور اول چند تا بیمارستان بسازد.وداروهای اولییه را برای مردم فراهم کند وامنیت مردم را درمعابر تامین کند بعد به فکر اورانیم برای بیماران باشد.